"చేతులారా శివుని బూజింపడేని" శ్లోకం

"చేతులారా శివుని బూజింపడేని" శ్లోకం

#ఋషివర్య #పోతన_భాగవతం#చేతులారంగ_శివుని_బూజింపఁడేని

చేతులారంగ శివునిఁ బూజింపఁడేని
నోరు నొవ్వంగ హరికీర్తి నుడువఁడేని
దయయు సత్యంబు లోనుగాఁ దలఁపఁడేనిఁ 
గలుగ నేటికిఁ దల్లుల కడుపుఁ జేటు.


భావము:
ఈ లోకంలో జన్మించిన ప్రతి ఒక్కడు చేతులారా శివుణ్ణి పూజించాలి, నోరారా కేశవుణ్ణి కీర్తించాలి, సత్యం కరుణ మున్నగు సద్గుణాలను అలవర్చుకోవాలి. అలా చేయని నిర్భాగ్యుడు ఈ లోకంలో పుట్టటం దేనికి, తల్లి కడుపు చెడగొట్టటం దేనికి!!