ముముక్షుత్వా అంటే ఏమిటి?

ముముక్షుత్వా అంటే ఏమిటి?
ముముక్షుత్వా అంటే ఏమిటి?

ముముక్షుత్వా అనేది వృద్ధాప్యం, వ్యాధి, మాయ మరియు దుఃఖ౦ యొక్క సహజ కష్టములను కలిగిన జనన మరియు మరణాల చక్రం నుండి విముక్తి కోసం తపించే తీవ్రమైన కోరిక. మునుపటి మూడు అర్హతలు, వివేక (జ్ఞానము), వైరాగ్య (వైరుధ్యము) మరియు షాడ్-సంపత్ (ఆరు ధర్మాలు) కలిగి ఉంటే, ముముక్షుత్వ స్వయంగా వస్తుంది.

అద్వైత వేదాంత మరియు జ్ఞాన యోగ ఈ రెండూ మోక్షం లేదా విముక్తిని కనుగొనటానికి ఇవి చాలా ప్రధాన అవసరమైనవిగా చూస్తాయి. అభ్యాసకుడుకి ముముక్షుత్వా వచ్చేవరకు పవిత్ర గ్రంథాల యొక్క సత్యాన్ని వినడానికి  సిద్ధంగా లేడని అవి చెబుతాయి. అభ్యాసకులు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటానికి ఇంద్రియ సుఖాల కోసం అన్ని ప్రాపంచిక కోరికలను, మొహాన్ని వీడాలి, అప్పుడు ముముక్షుత్వా వారి ఏకైక కోరిక అవుతుంది.

కొంతమంది యోగులు యోగ మార్గంలో మునుపటి మూడు దశలతో తమను తాము సమకూర్చుకున్నారని, జ్ఞానం, వైరాగ్య౦ మరియు షాద్-సంపత్ అంటే ఆరు ధర్మాలను పండించినట్లయితే, ముముక్షుత్వా సహజంగా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇతర లక్షణాలను పండించడం ద్వారా మనస్సు బాహ్య వస్తువులపై దాని స్థిరీకరణను కోల్పోతుంది. అప్పుడు, మనస్సు కోసం తెలిసిన విశ్వంలో విశ్రాంతి స్థలం లేకపోవడంతో, మరణం మరియు పునర్జన్మ చక్రాల నుండి విముక్తి పొందాలనే కోరిక వస్తుంది.

ముముక్షుత్వా యొక్క తీవ్రమైన కోరిక లేకుండా ఎవరైనా తమను తాము కనుగొంటే, మోక్షానికి బలమైన కోరిక వచ్చేవరకు మిగతా మూడు దశలను లేదా సాధనలను తీవ్రంగా సాధన చేయాలని వారికి సలహా ఇస్తారు. ఆశించేవారికి ముముక్షుత్వంతో సహా నాలుగు గుణాలు ఉన్న తర్వాత, వారు గ్రంథాల యొక్క సత్యాన్ని వినడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. వాటిపై లోతైన ధ్యానం ద్వారానే వారు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందవచ్చు.