చదువు

చదువు
చదువు
చదువు

"చదువు" (మీ పిల్లల కోసం ఒక మంచి కధ)

♦ అనగా అనగా ఒక ఊళ్లో రాము అనే పిల్లవాడు ఉండేవాడు. అతను బాగా చదువుకుంటాడని పేరు. అతను ఒకసారి ప్రక్క ఊరికి పనిమీద వెళ్ళాడు. ఆ ఊళ్ళో అతనికి తండ్రీ-కొడుకులు ఇద్దరు పరిచయం అయ్యారు. వాళ్ళిద్దరూ ఆ ఊళ్ళో కూలి పని చేసి, సాయంత్రంగా తమ ఊరికి బయలు దేరారు.

రాముకూడా తన పని పూర్తయ్యాక ఇంటికి బయలుదేరాడు. అయితే అతనికి బస్సులో ఆ తండ్రీకొడుకులే కనబడ్డారు మళ్ళీ!

♦ ముగ్గురూ ఆనాటి విశేషాలు అవీ ముచ్చటించుకున్నాక, రాము అడిగాడు వాళ్లని- "ఇంతకీ ఏ ఊరు వెళ్తున్నారు పెద్దయ్యా, మీరు?" అని. "చెన్నేకొత్తపల్లి పోవాలబ్బా!" అన్నారు వాళ్ళు. "అయ్యో, పెద్దయ్యా! ఇది చెన్నేకొత్తపల్లికి వెళ్ళే బస్సు కాదే! ఆ బస్సు ఇందాకే వెళ్ళిపోయింది కదా! మళ్ళీ రెండు గంటల వరకూ మరో బస్సు లేదు. నువ్వు నీ కొడుకుని చదివించే ఉంటే ఈరోజు మీకు ఈ పరిస్థితి ఎదురయ్యేది కాదుగదా! దిగండి, ఇంకొంచెం సేపు అక్కడే కూర్చోండి- ఏంచేస్తాం?" అన్నాడు రాము వాళ్ళతో.

♦ వాళ్ళిద్దరూ మారు మాట్లాడకుండా‌ బస్సు దిగి నడుచుకుంటూ వెనక్కి పోయారు. ఆరోజు ఇంటికి చేరుకున్నాక, తండ్రికి నిద్ర పట్టలేదు. "మావాడిని కూడా‌చదివించి ఉంటే మాకు ఈ పరిస్థితి ఎదురయ్యేది కాదు, నిజమే!" అనిపించసాగింది ఆయనకు. "రేపటినుండీ వాణ్ణి బడికి పంపి చదివిస్తాను-" అని నిశ్చయించుకున్నాడాయన. అనుకున్నట్టుగానే తర్వాతి రోజునుండీ కొడుకును బడికి పంపి బాగా చదివించాడు. ఆ పిల్లవాడు కూడా మనసు పెట్టి చదివాడు. పెద్దయ్యేసరికి మంచి డాక్టరయ్యాడు.

♦ పెద్దయ్యాక రాము వ్యాపారంలోకి దిగాడు. అయితే అతని ఆరోగ్యం అస్సలు బాగా లేకుండింది. అతనొకసారి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేసరికి, ఇంట్లోవాళ్ళు కంగారు పడి అతన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళారు. రాము చాలానే మారాడు- అయినా తండ్రీ కొడుకులిద్దరూ అతన్ని గుర్తుపట్టారు. అతన్ని తమ ఇంట్లోనే ఉంచి వైద్యం చేసి, బాగా చూసుకున్నారు.

♦ బాగయ్యాక, రాము వాళ్లకు డబ్బులివ్వబోతే వాళ్ళు తీసుకోలేదు- "నువ్వు మాకు చేసిన సాయం ముందు ఇది ఏపాటిది? ఆరోజు నువ్వు గనక మాకు చదువు గురించి చెప్పకపోతే మేం ఏమై ఉండేవాళ్లం?" అన్నారు డాక్టరు గారు రాముకి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ!

రచన: P.భాగ్య లక్ష్మి, 9వ తరగతి, ప్రకృతిబడి, చెన్నే కొత్తపల్లి, అనంతపురం జిల్లా.