ఊరి బావి కాడ అత్తాకోడళ్లు || శ్రీదామెర్లవారిచిత్రం

ఊరి బావి కాడ అత్తాకోడళ్లు || శ్రీదామెర్లవారిచిత్రం

ఊరి బావి కాడ...అత్తాకోడళ్లు.... | శ్రీదామెర్లవారిచిత్రం |

"కోడలా కోడలా కొడుకు పెళ్ళామా
పచ్చిపాల మీద మీగడలేవి?
వేడిపాల మీద వెన్నల్లు యేవి?
నూనెముంతల మీద నురగల్లుయేవు?"
"అత్తరో ఓయత్త ఆరళ్ళయత్త
పచ్చిపాలమీద మీగడుంటుందా?
వేడిపాల మీద వెన్నలుంటాయా?
నూనె ముంతల మీద నురగలుంటాయా?"
"ఇరుగు పొరుగులార! ఓ చెలియలార
అత్తగారి ఆరళ్ళు చిత్తగించరా?
పెత్తనం లాగేస్తే పేచీలుపోను
ఆరళ్ళ అత్తయిన సవతి పోరయిన
తల్లిల్లు దూరమైన భరియించలేము."