అజ్ఞానం యొక్క చీకటి ద్వారా మానవుడు అధికారం పొందుతున్నంత కాలం తడు ప్రకృతికి బానిస

అజ్ఞానం యొక్క చీకటి ద్వారా మానవుడు అధికారం పొందుతున్నంత కాలం తడు ప్రకృతికి బానిస

"అజ్ఞానం" యొక్క చీకటి ద్వారా మానవుడు అధికారం పొందుతున్నంత కాలం, అతడు ప్రకృతికి బానిస. అందుకు అతడికి వచ్చే ఆలోచనలు మరియు చేసే కర్మల యొక్క ఫలితం ఒక ఫలంలా వచ్చినా దానిని అంగీకరించాలి.

~ ఉపనిషద్