"సనాతన ధర్మంలో" ఉన్నవారికి ఉండవలసిన లక్షణాలు

"సనాతన ధర్మంలో" ఉన్నవారికి ఉండవలసిన లక్షణాలు

"సనాతన ధర్మంలో" ఉన్నవారికి ఉండవలసిన లక్షణాలు

సత్యం దమః తపః శౌచం సంతోషోహ్రీః క్షమార్జవమ్l
జ్ఞానం శమో దయా ధ్యానం ఏష ధర్మ స్సనాతనః ll


అంటే...
సత్యాన్ని పలకడం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, తపస్సు, శుచిగా ఉండడం, సంతోషం, సిగ్గు, సహనం, మంచి స్వభావం, జ్ఞానం, కరుణ, ధ్యానం.. ఇవన్నీ సనాతన ధర్మ లక్షణాలు!